Wielkopolska Infolinia Wsparcia dla seniorów i opiekunów już działa!

Wielkopolska Infolinia Wsparcia jest częścią projektu ”Wielkopolskie Telecentrum Opieki” dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027”.

Numer telefonu: 

61 449 94 99 (opłata zgodnie z cennikiem operatora)

Godziny Obsługi:

poniedziałek-piątek
godziny: 8.00-15.00

Tytuł:

Wielkopolska Infolinia Wsparcia

Grupa docelowa:

 • Osoby starsze w wieku 60+ z województwa wielkopolskiego.
 • Opiekunowie z województwa wielkopolskiego.

Cel:

Zapewnienie wsparcia, informacji oraz doradztwa w różnych aspektach życia codziennego i społecznego.

https://rops.poznan.pl/aktualnosci/wielkopolska-infolinia-wsparcia-dla-seniorow-i-opiekunow-juz-dziala

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z nominacją do Nagrody Starosty Krotoszyńskiego „ KROTOSZYŃSKI DĄB 2023″

Zespół PCPR został nominowany do Nagrody Starosty Krotoszyńskiego za działania projektowe w obszarze ochrony zdrowia psychicznego. PCPR był inicjatorem oraz liderem projektów – Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekty były realizowane w partnerstwie z NZOZ PSYCHE oraz Fundacją AKME. Dziękujemy za nominacje i gratulujemy wszystkim laureatom.

Andrzej Piotrowski –  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z Medalem „ Zasłużony dla Wielkopolski”

25 lat funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu było okazją do podsumowań działań polityki społecznej w Wielkopolsce. 20 marca 2024 roku w Poznaniu odbyło się FORUM – Wyzwania polityki społecznej. Analizowano poszczególne obszary polityki społecznej. Wykład wprowadzający wygłosił Prof. Mirosław Grewiński – Rektor Uczelni Korczaka w Warszawie na temat roli usług społecznych.

Uroczystość była okazją do uhonorowania Medalem Zasłużony dla Wielkopolski. Wśród 4 odznaczonych był Andrzej Piotrowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. W laudacji wspomniano osiągnięcia w obszarze polityki społecznej Wielkopolski :

 1. Wice Przewodniczący Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Wielkopolskiego.
 2. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy w Krotoszynie
 3. Jeden z inicjatorów i autorów koncepcji utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp,
 4. Założyciel Spółdzielni Socjalnej VIVO w Koźminie Wlkp. – Wice Prezes.
 5. Założyciel Uniwersytetu III Wieku w Krotoszynie, Inicjator  utworzenia Gminnej Rady Seniorów w  Krotoszynie,
 6. Uczestnik zespołu opracowującego koncepcję Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Koźminie Wlkp,
 7. Członek Zarządu Fundacji Wenantego Katarzyńca – współzałożyciel,
 8. Inicjator utworzenia Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego w powiecie krotoszyńskim dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 9. Organizator Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów Południowej Wielkopolski „ Senior z inicjatywą” – 19 edycji .
 10. Założyciel Stowarzyszenia „SZANSA” na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz wspierania rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży w Krotoszynie – 14 maj 2001r.
 11. Inicjator Utworzenia Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej w Krotoszynie
 12. Pomysłodawca porozumień: 1. partnerskiego gmin i powiatu na rzecz utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 2. Porozumienia na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim – 2010 r. 3. Porozumienia na rzecz wspierania aktywności seniorów powiatu krotoszyńskiego.
 13. Inicjator i organizator debat społecznych i konferencji naukowych.
 14. Pomysłodawca i organizator Turnieju Piłki Koszykowej „ Stąd do NBA” w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w Krotoszynie – 19 edycji
 15. Krotoszynianin Roku 1996
 16. Aktywista i kreator lokalnych wydarzeń społecznych. Inicjator koncertów i wydarzeń charytatywnych.

Ruszył projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie z radością informuje, że działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim są kontynuowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)”. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)” dofinansowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Działania OWES w ramach projektu obejmować będą:

 1. tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych (PS), istniejących PS oraz podmiotach ekonomii społecznej (PES), które zostaną przekształcone w PS – przez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społ. (196 miejsc pracy w PS);
 2. usługi wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, w tym wsparcia specjalisty ds. reintegracji w tworzeniu indywidualnych planów reintegracyjnych (IPR) oraz finansowania tych działań (wsparcie reintegracyjne przynajmniej 196 IPR w okresie realizacji projektu);
 3. świadczenie usług wspierających rozwój PES i PS przez doradztwo, inkubację (szkolenia ścieżkowe, doradztwo, KOW), animację lokalną (animator lokalny + liderzy lokalni), poradnictwo specjalistyczne dla PES prowadzących oraz nie prowadzących działalność gospodarczą, kursy/szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie marketingowe (pakiety marketingowe) – zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej oraz zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 (KPRES 2030);

Grupa docelowa

Uczestnicy korzystający bezpośrednio ze wsparcia OWES (zamieszkujący, pracujący, uczący się, prowadzący PES) na terenie subregionu kaliskiego:

 • osoby niezatrudnione, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej lub wskazanych w Podrozdziale 4.2 Wytycznych obszarowych. Jednocześnie preferowane do wsparcia będą osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i;
 • osoby fizyczne planujące założenie PES;
 • przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, planujących założenie PES;
 • kadra zarządzająca PES oraz pracownicy/członkowie PES, objęta wsparciem w ramach współpracy z danym PES;

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie dostępu do usług dla PES poprzez:

 • zwiększenie liczby miejsc pracy w PS o 196 miejsc;
 • zwiększenie liczby osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu o 137 osób;

Oprócz tego zakłada się, że wsparciem objętych zostanie przynajmniej 107 podmiotów ekonomii społecznej (PES), a wsparciem w projekcie objętych zostanie przynajmniej 215 osób niezatrudnionych.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 180 128,96 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (kwota dofinansowania UE) wynosi 16 926 090,27 PLN

Więcej informacji o projekcie można uzyskać u naszych doradców, w siedzibach OWES oraz poprzez formularz kontaktowy pod linkiem: https://jadwiga.org/owes-efs/kontakt-3.

Dominik Radwański, tel. +48 668 413 751, e-mail: dominik@jadwiga.org;

Jacek Bykowski, tel. 604 997 093, e-mail: jacek@jadwiga.org.

Biuro OWES w Puszczykowie

ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo

tel.: +48 61 898 30 68

e-mail: fundacja@jadwiga.org

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Biuro OWES w Koźminie Wielkopolskim

ul. Stary Rynek 22 (w budynku siedziby Spółdzielni Socjalnej „VIVO”)

63-720 Koźmin Wielkopolski

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

1 marca 2024 r. o godzinie 10:00 ruszyła kolejna tura naboru wniosków w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Można otrzymać dofinansowanie do zakupu samochodu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w 2024 r.

Wnioski można składać do 31 marca 2024 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, do którego dostęp znajdziesz pod linkiem https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Oddziału Wielkopolskiego PFRON w Poznaniu, ul. Lindego 6, tel. (61) 66 640 600

Do złożenia wniosku potrzebne będzie:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione na druku dedykowanym do programu,
 • ważne prawo jazdy kat. B (w sytuacji gdy ubiegasz się o auto dla kierowcy z niepełnosprawnością),
 • pełnomocnictwo (w sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością)
 • postanowienie o ustanowieniu opieki prawnej – jeżeli dotyczy,
 • zarejestrowane konto w SOW, aktywny adres e-mail i profil zaufany.

Kto jest adresatem programu w 2024 r.

Z programu może skorzystać osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Z dofinansowania do zakupu samochodu osobowego nie może skorzystać osoba umieszczona w:

 • domu pomocy społecznej,
 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
 • zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • zakładzie karnym,
 • zakładzie poprawczym,
 • areszcie śledczym albo
 • schronisku dla nieletnich.

Lista rankingowa i punkty

Po upływie terminu składania wniosków, w każdym Oddziale Funduszu utworzona zostanie lista rankingowa złożonych wniosków, wg sumy uzyskanych punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów programu.

Kryteria punktowe są następujące:

 1. osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 65 roku życia – 1 punkt,
 2. osoby niepełnosprawne w wieku do 4 roku życia – 1 punkt,
 3. osoby niepełnosprawne w wieku od 4 do 65 roku życia – 2 punkty,
 4. jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej 2 osoby z niepełnosprawnością spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – można uzyskać dodatkowy 1 punkt.

Jeden punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywne zawodowo. W takim przypadku złożą oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą ilość punktów wnioski uszeregowane zostaną według daty i godziny złożenia wniosku.

Progi cenowe dla samochodu

Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego są dofinansowywane kumulatywnie w następującej wysokości:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu:
  – do kwoty 150.000,00 zł – 80%,
  – nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
  – nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%,
  – nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
 2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 2 Programu:
  – do kwoty 130.000,00 zł – 85%,
  – nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
  – nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
  – nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

Podsumowanie projektu – Model poprawy jakości życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz rodzin i dzieci

15 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu krotoszyńskiego oraz Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego dotyczące wypracowania standardów współpracy między instytucjami, omówieniu zasobów i potrzeb w tym zakresie oraz wspólnych działań na rzecz rodzin znajdujących się w kryzysie. Rozmawialiśmy również o tym jakie działania trzeba podjąć aby umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej było ostatecznym rozwiązaniem, które optymalnie zabezpiecza potrzeby dziecka, uwzględnia więzi rodzinne i daje szansę na poradzenie sobie z przeżytymi traumami. Spotkanie to było podsumowaniem projektu realizowanego przez Towarzystwo Reintegracji Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ze środków Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu odbyło się 6 spotkań w gronie rodzin zastępczych, kuratorów, asystentów rodziny i pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej, pedagogów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  Było to pierwsze spotkanie w takim gronie skoncentrowane na wzajemnej współpracy i poznaniu swoich zadań. Warsztaty zakończyły się opracowaniem Modelu poprawy jakości życia dzieci w pieczy zastępczej. Opracowanie zawiera perspektywę dziecka, rodziny zastępczej i pracowników poszczególnych służb. Zwraca uwagę na zasoby oraz potrzeby systemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu i wspólną pracę.  Ze statystyk wynika jednoznacznie, że zwiększa się liczba dzieci zagrożonych dysfunkcjami występującymi w rodzinach a system nie jest w stanie optymalnie odpowiadać na te potrzeby. Mamy nadzieję na przedstawienie wyników naszej pracy osobom odpowiedzialnym za wspieranie rodzin i ochronę dzieci oraz wdrażanie rozwiązań, które zaproponowaliśmy.

1 2 3 4 64