23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce stanowi 3-4 proc. wszystkich występujących zaburzeń psychicznych, a cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób.
Określenie stanu faktycznego skali tego zjawiska jest trudne z uwagi na fakt, iż wiele osób nie przyznaje się do tej choroby. Dlatego tak ważna jest edukacja i zachęcanie chorych do leczenia.

Depresja to zaburzenie afektywne, cechuje się znacznie obniżonym nastrojem, utrzymującym się codziennie względnie na stałym poziomie przez okres minimum 2 tygodni. WHO podaje, że depresja jest wynikiem złożonej interakcji czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych. Osoby, które przeżyły niekorzystne zdarzenia życiowe są bardziej na nią narażone. Pandemia, wojna w Ukrainie, obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna mogą wytrącać nas z dotychczasowego funkcjonowania, powodować kryzys, który nieprzepracowany może skutkować depresją czy innymi zaburzeniami nastroju.

Polacy na podstawie ponad 1,4 mln wystawionych zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spędzili na chorobowym łącznie 26 mln dni – wynika z informacji przekazanych przez ZUS. Te dane wskazują na olbrzymią potrzebę budowania systemowego wsparcia obejmującego osoby w kryzysie psychicznym i ich rodziny.

Idea Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego jest odpowiedzią na potrzeby.

Na tym obrazie widzimy osobę siedzącą na ziemi, trzymającą głowę w dłoniach. Wokół niej panuje burzowa atmosfera z ciemnymi chmurami i unoszącymi się odłamkami. Osoba ma na sobie koszulę w kratę, jeansy i buty. Jej włosy są dziko rozwiane przez wiatr. Ogólny nastrój obrazu jest mroczny i burzliwy.

Stworzyliśmy działania systemowe przez 2 lata – walczymy dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją Akme i NZOZ Psyche w okresie 2021 – 2023 realizowali projekty wspierające zdrowie psychiczne mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, prowadząc Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Działania projektowe potwierdziły jak duże jest zapotrzebowanie na usługi w zakresie wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, psychiatrycznego, prawnego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, socjalnego. Kompleksowe i systemowe wsparcie otrzymało 1570 osób. Instytucja dająca wsparcie powstała od podstaw, wspaniały zespół specjalistów, kultura organizacyjna, wartości, interdyscyplinarność, miejsce przyjazne, empatia kadry to podstawy tego projektu. 30 listopada to dzień wielkiego rozczarowania, projekt został zakończony, mimo wielu prób ze wszystkich stron i walki o dobrostan naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że to co zaczęliśmy nigdy się nie skończy, że wkrótce nasza determinacja o rozwiązania systemowe zakończy się pełnym sukcesem. Na dziś dobra informacja to taka, że partner projektowy Fundacja Akme będzie kontynuuje wsparcie dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu krotoszyńskiego. To świetna informacja dla rodzin i ich dzieci. Czekamy na decyzje co dalej ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. Planujemy spotkania z obecnymi parlamentarzystami i przedstawicielami Ministerstw, Zdrowia oraz Rodziny i Polityki Społecznej. Z wielką nadzieją oczekujemy dobrych konstruktywnych spotkań i rozwiązań. 20 lutego 2024 roku odbyło się wspólne spotkanie, Senatorki RP Pani Ewy Mateckiej, Dyrektora Fundacji AKME Macieja Mankiewicza, Dyrektora PCPR w Krotoszynie Andrzeja Piotrowskiego w biurze senatorskim w Ostrowie Wielkopolskim. Celem wizyty było przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie funkcjonowania ŚCZP w Wielkopolsce, możliwości rozwiązań, zagrożeń w związku z zakończeniem projektowym oraz analizy potencjału tych instytucji. Przekazano na ręce Pani Ewy Mateckiej informację i postulaty. Mamy mało czasu, potrzebujemy szybkich decyzji.

Spotkanie, Senatorki RP Pani Ewy Mateckiej, Dyrektora Fundacji AKME Macieja Mankiewicza, Dyrektora PCPR w Krotoszynie Andrzeja Piotrowskiego w biurze senatorskim w Ostrowie Wielkopolskim

SZUKASZ POMOCY? SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W RAMACH TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 19 do 25 lutego 2024 r. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach od 19.02.2024 r. do 25.02.2024 r. dyżurować będą policjanci oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, u których pokrzywdzeni będą mogli skorzystać m.in. z porady prawnej czy też uzyskać praktyczne wsparcie. Akcja ma przede wszystkim charakter edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być uświadamianie i informowanie obywateli o uprawnieniach, jakie w obowiązującym porządku prawnym przysługują osobom pokrzywdzonym. Chodzi o przypomnienie, że w trudnych dla siebie chwilach pokrzywdzeni nie są sami.

Przedsięwzięcie bezpośrednio związane jest z obchodzonym w dniu 22 lutego 2024 r. Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie włącza się w działania pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, poprzez udzielanie bezpłatnych porad.

W dniach od 19 do 23 lutego 2024 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie przy ul. Sikorskiego 7, dyżur pełnić będą pracownicy PCPR w ramach bezpłatnych porad psychologicznych i społecznych z ramienia KPP Krotoszyn w przedsięwzięciu udział wezmą dzielnicowi.

W dniach 24 do 25 lutego 2024 r. w godz. od 12.00 do 14.00 dyżur będą pełnili dzielnicowi w KPP Krotoszyn.

https://krotoszyn.policja.gov.pl/w12/aktualnosci/250867,SZUKASZ-POMOCY-SKORZYSTAJ-Z-MOZLIWOSCI-WSPARCIA-W-RAMACH-TYGODNIA-POMOCY-OSOBOM-.html

Analitycznie o polityce społecznej powiatu krotoszyńskiego.

Coroczne spotkanie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego w osobach Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki, Wice – Starosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego, Członka Zarządu – Miłosza Zwierzyka, Pani Sekretarz Powiatu – Joanny Dymarskiej – Kaczmarek z kadrą kierowniczą pomocy i integracji społecznej powiatu krotoszyńskiego odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie w dniu 13 lutego 2024 roku. W trakcie spotkania przedstawiono informacje o działaniach w roku 2023 w poszczególnych obszarach wsparcia społecznego, omówiono zmiany w systemie prawnym polityki społecznej i nowe zadania dla instytucji. Dyrektorzy PCPR, DPS w Baszkowie, DPS w Zdunach, ŚDS, WTZ przedstawili najważniejsze założenia w zakresie inwestycji i potrzeb wsparcia społecznego. Moderatorem spotkania był Andrzej Piotrowski – Dyrektor PCPR.

Projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 8 powiatowych systemów pieczy zastępcze i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój
  (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 777 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 61 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

20 589 381, 98 zł

Kwota dofinansowania UE:

14 412 567,38 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 • Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
 • Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
 • Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
 • Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 • Powiat Ostrzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
 • Powiat Pleszewski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
 • Miasto Kalisz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

KONTAKT w sprawie projektu:

Renata Zych-Kordus, tel. 62 722-88-91/92 wew. 30.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ).

Czytaj dalej

Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych


Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie
musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.


Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw
orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela
ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług
społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej).

Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.


Podajemy linki do stron internetowych opisujących procedurę i wnioski do pobrania

https://www.poznan.uw.gov.pl/zadania-realizowane-przez-wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-wojewodztwie

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

1 2 3 4 5 64