Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zakup i dostawa 58 zestawów komputerowych” finansowanego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:
KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Migdałowa 60, 61-612 Poznań.