Informacja o wyborze Partnera – Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-1, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne PODMIOT LECZNICZY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 01.10.2021 r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłoszenia w celu wyłonienia Partnera  do wspólnego przygotowania  i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji i projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służących poprawie ich dostępu polegającego na utworzeniu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji Partnera:

FUNDACJA AKME, ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań.

Wybór Partnera odbył się w oparciu o przepisy art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.). Wybrany Partner spełnił wszystkie wymogi w zakresie formalnych warunków uczestnictwa w naborze i ogólnych warunków merytorycznych uczestnictwa w naborze oraz uzyskał najwyższą punktację Komisji ds. oceny ofert w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych stosowanych w naborze.