Nabór zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma  zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

 1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. ośrodku wsparcia,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

2) świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 1. ośrodku wsparcia,
 2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
 3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
 4. domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie prowadzi nabór do skorzystania
z usługi całodobowej w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna  we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 10 osób posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne.

W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • karta zgłoszenia do Programu (zał. nr 1),
 • formularz zgłoszenia do Programu (zał. nr 2),
 • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, z którego wynika też niepełnosprawność sprzężona (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności),
 • podpisane formularze klauzul informacyjnych RODO (zał. nr 3 i 4).

Opcjonalnie do zgłoszenia należy dołączyć kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (załącznik nr 5). Karta ta nie jest obowiązkowa przy składaniu zgłoszenia do udziału w Programie, jednak przy dużej liczbie chętnych dokument ten będzie brany pod uwagę i uczestnicy Programu posiadający tę kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.  Kartę wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka.

Komplet dokumentów należy składać do 25 lutego 2022 r.:

• bezpośrednio do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,
   ul. Floriańska 10 (I piętro),

• za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,     
  ul. Floriańska 10 63-700 Krotoszyn.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń, stanu zdrowia i sytuacji życiowej uczestników Programu.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będą się kontaktować
z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu.

Po 25 lutego 2022 r. nabór będzie otwarty, a zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej będzie przyznawane pod warunkiem dostępnych środków finansowych
w ramach Funduszu Solidarnościowego.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 62 722-88-91/92 wew. 35.

Załączniki:

Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 zawierającym szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji uczestników.