PCPR złożyło sprawozdanie z działalności w 2021

Szanowni Państwo

Zadania przypisane samorządowi powiatowemu w zakresie  pomocy społecznej wpływają na kształtowanie szeroko pojętej polityki społecznej społeczności lokalnej. Szczegółowe zadania, za które w tej sferze ponosi odpowiedzialność samorząd powiatowy precyzują, przede wszystkim ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz – w odniesieniu do osób niepełnosprawnych – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tak skonstruowany system pomocy społecznej powiatu wskazuje na wielowymiarowość działań oraz wymaga  współpracy i szeroko pojętych partnerstw
z samorządami gmin i innymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi. Okres epidemii Covid-19 znacząco wpłynął na realizację zadań pomocy społecznej w powiecie krotoszyńskim. Ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną działają niekorzystnie na procesy zmian klientów naszych usług. Izolacja mieszkańców domów pomocy społecznej niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie i zdrowie. Zamknięcie dziennych form rozwoju aktywności społecznej i rehabilitacji spowoduje regres w procesie zdrowienia. Brak dostępu do terapii to kolejny proces dezorganizujący system wsparcia. Poczucie lęku, bezradności, osamotnienia wywołują sytuacje stresowe nie tylko u klientów pomocy społecznej, ale również niepokój u pracowników. Rok 2021 to czas samotności w maseczkach, przyłbicach, rękawiczkach gumowych, z dłońmi pełnymi środków dezynfekcyjnych i obawami o życie swoje, bliskich i klientów. To również brak spotkań, sesji terapeutycznych, szkoleń, warsztatów, happeningów, przeglądu twórczości artystycznej seniorów, dni rodzicielstwa zastępczego i wreszcie uroczystych obchodów święta pracowników pomocy społecznej.  Mimo tylu ograniczeń, pomoc społeczna powiatu krotoszyńskiego realizowała swoje zadania statutowe oraz wykazała się aktywnością projektową.

 Prowadzenie szeregu specjalistycznych usług dla różnych kategorii wymagających wsparcia, poprzez: 1. stacjonarne usługi opiekuńcze w domach pomocy  społecznej,  2. ochronę ofiar przemocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia, 3. środowiskowe ośrodki wsparcia, 4. interwencję kryzysową, 5. specjalistyczną informację o prawach i uprawnieniach, 6. pomoc uchodźcom, 7. usługi z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 8. orzecznictwo o niepełnosprawności 9. środowiskową pomoc ofiarom przemocy, 10. prowadzenie programów korekcyjnych pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie, 11. organizowanie i koordynację pieczy zastępczej, 12. organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, 13. wspieranie w usamodzielnieniu wychowanków rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych, 14. wspieranie kadry instytucji pomocy społecznej poprzez szkolenie oraz doradztwo metodyczne, 15. realizowanie programów osłonowych dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną w porozumieniu i partnerstwie z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi – to wielkie wyzwanie dla powiatu w kontekście organizacji, finansowania, zarządzania a szczególnie czasu epidemii.

Składając  sprawozdanie z działań w obszarze pomocy społecznej oraz oceniając zasoby pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego w 2021 roku, chcemy dokonać analizy realizacji zadań w poszczególnych obszarach i zasobach a zarazem mieć świadomość ryzyk i zagrożeń występujących w populacji mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. Wzrastające wskaźniki w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, muszą niepokoić zwłaszcza w obliczu niewystarczających środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz braku ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Utrzymanie standardu usług w placówkach całodobowych wymaga nakładów finansowych oraz co szczególnie istotne, systematycznego inwestowania w rozwój kompetencji i umiejętności kadry merytorycznej /domy pomocy społecznej/. Organizowanie i koordynowanie pieczy zastępczej w powiecie wymaga systematycznego monitorowania finansowego oraz merytorycznego. Systematyczne osiąganie standardu w tej dziedzinie pozwoli na świadczenie  profesjonalnej usługi w tym zakresie. Dużym wsparciem powiatowego systemu rodzicielstwa zastępczego były zawsze działania Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Famuła /Dni Rodzicielstwa, kampanie społeczne, akcje charytatywne/ i Lions Club Krotoszyn /sfinansowanie wakacji z Lions/. Mimo okresu epidemii kilka istotnych form współpracy udało się zrealizować /happening z okazji Dni Rodzicielstwa oraz kolonie z Lions dla 27 dzieci/.   

Istotnym czynnikiem wpływającym na realizacje zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zwiększony plan finansowy środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021. Mimo zwiększonych środków na zadania powiatu, nie jesteśmy w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb osób z niepełnosprawnością /zmiany demograficzne – zwiększenie osób w wieku poprodukcyjnym, zwiększenie wskaźnika osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością, brak dostępu do leczenia i rehabilitacji w okresie epidemii/  zwłaszcza w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz wszystkich zadań z rehabilitacji społecznej /zaopatrzenia w środki ortopedyczne i materiały pomocnicze, turnusy rehabilitacyjne, likwidację barier  oraz sprzęt rehabilitacyjny/. Istotnym wzmocnieniem systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin jest realizacja projektu ASYSTENT OSOBISTY.

Rok 2021 to trudny okres dla podmiotów ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim. Aktywność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu kaliskiego wzmocniła Spółdzielnię Socjalną Vivo oraz wsparła w czasie epidemii instytucje pomocy społecznej i ngo konsultacjami i doradztwem specjalistycznym.

Utrzymanie standardów świadczonych usług w domach pomocy społecznej /DPS Baszków, DPS Zduny/  to gwarancja jakości usług oraz zachowania płynności finansowej, zwłaszcza w okresie epidemii. To był bardzo trudny czas dla mieszkańców oraz personelu.   Podejmowane inwestycje w obiektach naszych domów pomocy to poprawa warunków  życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców jak również możliwość rozszerzenia oferty usługowej. Bardzo istotnym przedsięwzięciem dla rozwoju usług społecznych w powiecie jest realizacja zadania  projektu inwestycyjnego – Przebudowa części budynku ŚDS wraz z dobudową windy ze środków Samorządu Wielkopolskiego i Powiatu Krotoszyńskiego. Zakończenie tej inwestycji pozwoli na rozszerzenie oferty o dodatkowe 10 osób oraz podniesie standard usług świadczonych w ŚDS.

Utrzymanie koalicji, zawiązywanie partnerstw i realizacja założeń porozumień w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie to kolejny przykład dobrej, a przede wszystkim skutecznej praktyki. Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wzmacnia lokalny system oraz pozwala na dokonanie analizy potrzeb i ewaluacji podjętych działań. Niepokojącym faktem jest brak zmiany w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie finansowania Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia /od kilku lat na tym samym poziomie/. Wzmocnienie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez realizację projektu z Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pn. „RODZINA#wspieraj” ma kluczowe znaczenie w rozszerzeniu oferty usług klientom i instytucjom.

Jak ważne jest profesjonalne przygotowanie  kadry pomocy społecznej, pokazuje nam okres epidemii. Dziś system polityki społecznej oczekuje od nas umiejętności i kompetencji do odpowiedniego reagowania i wsparcia w sytuacjach kryzysowych.

Wielkie znaczenie dla wzmocnienia systemu polityki społecznej powiatu mają realizowane dodatkowo projekty integracji społecznej w partnerstwach powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz organizacji pozarządowych. Wartość dodatkowych środków pozyskanych dzięki dużej aktywności pracowników PCPR  to  10.179.970,86 zł.

Analizując przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku można wyszczególnić te najistotniejsze w następujących obszarach:

 • Realizacja Projektu „Rodzina#wspieraj” z konkursu MRPiPS na wzmocnienie powiatowego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
 • Pomoc poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.
 • Realizacja projektu „Senior z inicjatywą”  w partnerstwie z PZERiI.
 • Rozszerzenie usług świadczonych rodzinom zastępczym.
 • Wdrażanie projektu w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.1 i 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM.
 • Uzyskanie środków na  projekt w ramach Konkursu z Priorytetu VII Poddziałanie 7.2.1 i 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
 • Realizacja projektu inwestycyjnego – Przebudowa części budynku ŚDS wraz z dobudową windy ze środków Samorządu Wielkopolskiego i Powiatu Krotoszyńskiego.
 • Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.
 • Utrzymanie standardu usług w DPS Baszków i Zduny.
 • Systematyczne podnoszenie jakości usług w ŚDS /nowy projekt – AKTYWNOŚĆ – NOWE TECHNOLOGIE TO NOWE SZANSE
  I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w ramach projektu OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI z  konkursu MRPiPS/.
 • Wzmocnienie działań ngo /nowe organizacje, partnerstwa/.
 • Realizacja programu PFRON „Aktywny Samorząd”.
 • Wzrost jakości świadczonych usług w zakresie działań PCPR.
 • Utrzymanie dodatkowych działań pomocowych /Bank Chleba, zbiórka żywności, kampanie/.
 • Rozszerzenie partnerstw w działaniach – projekt Inkluzja przez sztukę realizowany wspólnie ze Spółdzielnią Socjalną VIVO.

Tak duże wzmocnienie powiatowego systemu wsparcia pozyskanymi środkami z projektów konkursowych to przede wszystkim aktywność kadry i jej świadomość potrzeb mieszkańców powiatu krotoszyńskiego. To rekordowa kwota środków, ale przede wszystkim wielka praca pracowników.

Ocena realizacji zadań w 2021 roku jest podstawą do wytyczenia priorytetów 2022 roku. Najistotniejszymi działaniami w nowym roku będą: zakończenie inwestycji w ŚDS, wypracowanie programów pomocowych na podstawie diagnozy problemów społecznych, realizacja projektów z Priorytetu VII Podziałania 7.2.1 Usługi społeczne w powiecie krotoszyńskim w partnerstwie z ngo – ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży, utrzymanie standardu usług w placówkach pomocy społecznej, kontynuacja projektów na rzecz seniorów oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań aktywizujących klientów naszych instytucji, superwizja kadry w poszczególnych placówkach pomocy społecznej.

Pragnę serdecznie podziękować za możliwość realizacji aktywnej i bezpiecznej polityki społecznej na terenie powiatu krotoszyńskiego w 2021 roku.  Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich pracowników domów pomocy społecznej za determinację w ratowaniu mieszkańców, do pozostałych pracowników pomocy społecznej za trwanie w pomaganiu
w tym trudnym okresie. Państwu, przedstawicielom Rady Powiatu, samorządom gminnym, instytucjom i organizacjom społecznym za zrozumienie i współuczestnictwo w rozwiązywaniu problemów społecznych powiatu krotoszyńskiego.  Jestem przekonany, że współpraca w tym trudnym roku przyczyni się do utrzymania partnerstw, porozumień w realizacji projektów społecznych oraz wzajemnie przekona do idei interdyscyplinarności.

                                        
                                                                                                                 Dziękuję.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Andrzej Piotrowski