Ruszył projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie z radością informuje, że działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim są kontynuowane w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)”. Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim (III)” dofinansowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Działania OWES w ramach projektu obejmować będą:

 1. tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w nowych przedsiębiorstwach społecznych (PS), istniejących PS oraz podmiotach ekonomii społecznej (PES), które zostaną przekształcone w PS – przez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społ. (196 miejsc pracy w PS);
 2. usługi wsparcia działań reintegracyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa społeczne, w tym wsparcia specjalisty ds. reintegracji w tworzeniu indywidualnych planów reintegracyjnych (IPR) oraz finansowania tych działań (wsparcie reintegracyjne przynajmniej 196 IPR w okresie realizacji projektu);
 3. świadczenie usług wspierających rozwój PES i PS przez doradztwo, inkubację (szkolenia ścieżkowe, doradztwo, KOW), animację lokalną (animator lokalny + liderzy lokalni), poradnictwo specjalistyczne dla PES prowadzących oraz nie prowadzących działalność gospodarczą, kursy/szkolenia zawodowe, staże zawodowe, wsparcie marketingowe (pakiety marketingowe) – zgodnie z ustawą o ekonomii społecznej oraz zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 (KPRES 2030);

Grupa docelowa

Uczestnicy korzystający bezpośrednio ze wsparcia OWES (zamieszkujący, pracujący, uczący się, prowadzący PES) na terenie subregionu kaliskiego:

 • osoby niezatrudnione, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o ekonomii społecznej lub wskazanych w Podrozdziale 4.2 Wytycznych obszarowych. Jednocześnie preferowane do wsparcia będą osoby, o których mowa w art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i;
 • osoby fizyczne planujące założenie PES;
 • przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, planujących założenie PES;
 • kadra zarządzająca PES oraz pracownicy/członkowie PES, objęta wsparciem w ramach współpracy z danym PES;

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia w PES oraz zwiększenie dostępu do usług dla PES poprzez:

 • zwiększenie liczby miejsc pracy w PS o 196 miejsc;
 • zwiększenie liczby osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu o 137 osób;

Oprócz tego zakłada się, że wsparciem objętych zostanie przynajmniej 107 podmiotów ekonomii społecznej (PES), a wsparciem w projekcie objętych zostanie przynajmniej 215 osób niezatrudnionych.

Całkowita wartość projektu wynosi 24 180 128,96 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (kwota dofinansowania UE) wynosi 16 926 090,27 PLN

Więcej informacji o projekcie można uzyskać u naszych doradców, w siedzibach OWES oraz poprzez formularz kontaktowy pod linkiem: https://jadwiga.org/owes-efs/kontakt-3.

Dominik Radwański, tel. +48 668 413 751, e-mail: dominik@jadwiga.org;

Jacek Bykowski, tel. 604 997 093, e-mail: jacek@jadwiga.org.

Biuro OWES w Puszczykowie

ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo

tel.: +48 61 898 30 68

e-mail: fundacja@jadwiga.org

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Biuro OWES w Koźminie Wielkopolskim

ul. Stary Rynek 22 (w budynku siedziby Spółdzielni Socjalnej „VIVO”)

63-720 Koźmin Wielkopolski

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”

1 marca 2024 r. o godzinie 10:00 ruszyła kolejna tura naboru wniosków w programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Można otrzymać dofinansowanie do zakupu samochodu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w 2024 r.

Wnioski można składać do 31 marca 2024 r. wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia, do którego dostęp znajdziesz pod linkiem https://sow.pfron.org.pl/logowanie

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Oddziału Wielkopolskiego PFRON w Poznaniu, ul. Lindego 6, tel. (61) 66 640 600

Do złożenia wniosku potrzebne będzie:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
 • aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione na druku dedykowanym do programu,
 • ważne prawo jazdy kat. B (w sytuacji gdy ubiegasz się o auto dla kierowcy z niepełnosprawnością),
 • pełnomocnictwo (w sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik osoby z niepełnosprawnością)
 • postanowienie o ustanowieniu opieki prawnej – jeżeli dotyczy,
 • zarejestrowane konto w SOW, aktywny adres e-mail i profil zaufany.

Kto jest adresatem programu w 2024 r.

Z programu może skorzystać osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu.

Z dofinansowania do zakupu samochodu osobowego nie może skorzystać osoba umieszczona w:

 • domu pomocy społecznej,
 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
 • zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • zakładzie karnym,
 • zakładzie poprawczym,
 • areszcie śledczym albo
 • schronisku dla nieletnich.

Lista rankingowa i punkty

Po upływie terminu składania wniosków, w każdym Oddziale Funduszu utworzona zostanie lista rankingowa złożonych wniosków, wg sumy uzyskanych punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów programu.

Kryteria punktowe są następujące:

 1. osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 65 roku życia – 1 punkt,
 2. osoby niepełnosprawne w wieku do 4 roku życia – 1 punkt,
 3. osoby niepełnosprawne w wieku od 4 do 65 roku życia – 2 punkty,
 4. jeśli we wspólnym gospodarstwie domowym są co najmniej 2 osoby z niepełnosprawnością spełniające warunki udziału w programie, a samochód zostanie dostosowany do ich wspólnego podróżowania – można uzyskać dodatkowy 1 punkt.

Jeden punkt uzyskają także osoby w wieku powyżej 65 roku życia, jeżeli są aktywne zawodowo. W takim przypadku złożą oświadczenie, że są zatrudnione na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a zatrudnienie rozpoczęło się, co najmniej na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz że w tym okresie nie przebywały na urlopie bezpłatnym. Analogiczne oświadczenie złożą także osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

W przypadku gdy więcej niż jeden wniosek uzyska taką samą ilość punktów wnioski uszeregowane zostaną według daty i godziny złożenia wniosku.

Progi cenowe dla samochodu

Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego są dofinansowywane kumulatywnie w następującej wysokości:

 1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu:
  – do kwoty 150.000,00 zł – 80%,
  – nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
  – nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%,
  – nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
 2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera, o których mowa w par. 10 ust. 3 pkt 2 Programu:
  – do kwoty 130.000,00 zł – 85%,
  – nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
  – nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
  – nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

Podsumowanie projektu – Model poprawy jakości życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz rodzin i dzieci

15 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu krotoszyńskiego oraz Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego dotyczące wypracowania standardów współpracy między instytucjami, omówieniu zasobów i potrzeb w tym zakresie oraz wspólnych działań na rzecz rodzin znajdujących się w kryzysie. Rozmawialiśmy również o tym jakie działania trzeba podjąć aby umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej było ostatecznym rozwiązaniem, które optymalnie zabezpiecza potrzeby dziecka, uwzględnia więzi rodzinne i daje szansę na poradzenie sobie z przeżytymi traumami. Spotkanie to było podsumowaniem projektu realizowanego przez Towarzystwo Reintegracji Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ze środków Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu odbyło się 6 spotkań w gronie rodzin zastępczych, kuratorów, asystentów rodziny i pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej, pedagogów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  Było to pierwsze spotkanie w takim gronie skoncentrowane na wzajemnej współpracy i poznaniu swoich zadań. Warsztaty zakończyły się opracowaniem Modelu poprawy jakości życia dzieci w pieczy zastępczej. Opracowanie zawiera perspektywę dziecka, rodziny zastępczej i pracowników poszczególnych służb. Zwraca uwagę na zasoby oraz potrzeby systemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu i wspólną pracę.  Ze statystyk wynika jednoznacznie, że zwiększa się liczba dzieci zagrożonych dysfunkcjami występującymi w rodzinach a system nie jest w stanie optymalnie odpowiadać na te potrzeby. Mamy nadzieję na przedstawienie wyników naszej pracy osobom odpowiedzialnym za wspieranie rodzin i ochronę dzieci oraz wdrażanie rozwiązań, które zaproponowaliśmy.

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce stanowi 3-4 proc. wszystkich występujących zaburzeń psychicznych, a cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób.
Określenie stanu faktycznego skali tego zjawiska jest trudne z uwagi na fakt, iż wiele osób nie przyznaje się do tej choroby. Dlatego tak ważna jest edukacja i zachęcanie chorych do leczenia.

Depresja to zaburzenie afektywne, cechuje się znacznie obniżonym nastrojem, utrzymującym się codziennie względnie na stałym poziomie przez okres minimum 2 tygodni. WHO podaje, że depresja jest wynikiem złożonej interakcji czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych. Osoby, które przeżyły niekorzystne zdarzenia życiowe są bardziej na nią narażone. Pandemia, wojna w Ukrainie, obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna mogą wytrącać nas z dotychczasowego funkcjonowania, powodować kryzys, który nieprzepracowany może skutkować depresją czy innymi zaburzeniami nastroju.

Polacy na podstawie ponad 1,4 mln wystawionych zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spędzili na chorobowym łącznie 26 mln dni – wynika z informacji przekazanych przez ZUS. Te dane wskazują na olbrzymią potrzebę budowania systemowego wsparcia obejmującego osoby w kryzysie psychicznym i ich rodziny.

Idea Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego jest odpowiedzią na potrzeby.

Na tym obrazie widzimy osobę siedzącą na ziemi, trzymającą głowę w dłoniach. Wokół niej panuje burzowa atmosfera z ciemnymi chmurami i unoszącymi się odłamkami. Osoba ma na sobie koszulę w kratę, jeansy i buty. Jej włosy są dziko rozwiane przez wiatr. Ogólny nastrój obrazu jest mroczny i burzliwy.

Stworzyliśmy działania systemowe przez 2 lata – walczymy dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją Akme i NZOZ Psyche w okresie 2021 – 2023 realizowali projekty wspierające zdrowie psychiczne mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, prowadząc Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Działania projektowe potwierdziły jak duże jest zapotrzebowanie na usługi w zakresie wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, psychiatrycznego, prawnego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, socjalnego. Kompleksowe i systemowe wsparcie otrzymało 1570 osób. Instytucja dająca wsparcie powstała od podstaw, wspaniały zespół specjalistów, kultura organizacyjna, wartości, interdyscyplinarność, miejsce przyjazne, empatia kadry to podstawy tego projektu. 30 listopada to dzień wielkiego rozczarowania, projekt został zakończony, mimo wielu prób ze wszystkich stron i walki o dobrostan naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że to co zaczęliśmy nigdy się nie skończy, że wkrótce nasza determinacja o rozwiązania systemowe zakończy się pełnym sukcesem. Na dziś dobra informacja to taka, że partner projektowy Fundacja Akme będzie kontynuuje wsparcie dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu krotoszyńskiego. To świetna informacja dla rodzin i ich dzieci. Czekamy na decyzje co dalej ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. Planujemy spotkania z obecnymi parlamentarzystami i przedstawicielami Ministerstw, Zdrowia oraz Rodziny i Polityki Społecznej. Z wielką nadzieją oczekujemy dobrych konstruktywnych spotkań i rozwiązań. 20 lutego 2024 roku odbyło się wspólne spotkanie, Senatorki RP Pani Ewy Mateckiej, Dyrektora Fundacji AKME Macieja Mankiewicza, Dyrektora PCPR w Krotoszynie Andrzeja Piotrowskiego w biurze senatorskim w Ostrowie Wielkopolskim. Celem wizyty było przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie funkcjonowania ŚCZP w Wielkopolsce, możliwości rozwiązań, zagrożeń w związku z zakończeniem projektowym oraz analizy potencjału tych instytucji. Przekazano na ręce Pani Ewy Mateckiej informację i postulaty. Mamy mało czasu, potrzebujemy szybkich decyzji.

Spotkanie, Senatorki RP Pani Ewy Mateckiej, Dyrektora Fundacji AKME Macieja Mankiewicza, Dyrektora PCPR w Krotoszynie Andrzeja Piotrowskiego w biurze senatorskim w Ostrowie Wielkopolskim

SZUKASZ POMOCY? SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W RAMACH TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 19 do 25 lutego 2024 r. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach od 19.02.2024 r. do 25.02.2024 r. dyżurować będą policjanci oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, u których pokrzywdzeni będą mogli skorzystać m.in. z porady prawnej czy też uzyskać praktyczne wsparcie. Akcja ma przede wszystkim charakter edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być uświadamianie i informowanie obywateli o uprawnieniach, jakie w obowiązującym porządku prawnym przysługują osobom pokrzywdzonym. Chodzi o przypomnienie, że w trudnych dla siebie chwilach pokrzywdzeni nie są sami.

Przedsięwzięcie bezpośrednio związane jest z obchodzonym w dniu 22 lutego 2024 r. Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie włącza się w działania pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, poprzez udzielanie bezpłatnych porad.

W dniach od 19 do 23 lutego 2024 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie przy ul. Sikorskiego 7, dyżur pełnić będą pracownicy PCPR w ramach bezpłatnych porad psychologicznych i społecznych z ramienia KPP Krotoszyn w przedsięwzięciu udział wezmą dzielnicowi.

W dniach 24 do 25 lutego 2024 r. w godz. od 12.00 do 14.00 dyżur będą pełnili dzielnicowi w KPP Krotoszyn.

https://krotoszyn.policja.gov.pl/w12/aktualnosci/250867,SZUKASZ-POMOCY-SKORZYSTAJ-Z-MOZLIWOSCI-WSPARCIA-W-RAMACH-TYGODNIA-POMOCY-OSOBOM-.html

1 2 3 4 65