Zapytanie ofertowe – zakup zestawów komputerowych dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych

Zakup zestawów komputerowych dla wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego finansowany w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” o numerze WND-POWR.02.08.00-00-0107/20, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.

Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 na rzecz pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będących mieszkańcami Powiatu Krotoszyńskiego.

Akcja zdalnej pomocy dzieciom w nauce

W okresie zdalnego nauczania została zorganizowana akcja zdalnej pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych. Ludzie dobrej woli – studenci i pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz wolontariusze, którzy o akcji dowiedzieli się z przekazów medialnych lub od znajomych udzielali konsultacji 16 dzieciom wychowującym się w rodzinach zastępczych łącznie z 6 przedmiotów (języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, chemii, matematyki, fizyki). Udzielona pomoc ułatwiła dzieciom i młodzieży przyswojenie wiedzy, odrobienie zadań domowych, zrozumienie działań matematycznych i poprawę zdolności językowych w okresie zamknięcia szkół z powodu pandemii koronawirusa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie dziękuje Pani dr inż. Katarzynie Joachimiak- Lechman oraz Pani mgr Agnieszce Garsztce za zorganizowanie akcji udzielania pomocy w nauce dzieciom z rodzin zastępczych z powiatu krotoszyńskiego. Przede wszystkim jednak dziękujemy wolontariuszom za poświęcony czas i życzliwość. Życzymy wszelkiej pomyślności i realizacji zamierzonych planów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia “Dobry start”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” PCPR w Krotoszynie publikuje wniosek o ustalenie prawa do świadczenia.

Wniosek wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie do szkoły można złożyć od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie tylko na dzieci, którym przysługuje świadczenie.

Zaświadczenie szkolne musi dotyczyć roku szkolnego 2020/2021.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300,00 zł na dziecko uczące się w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, klasie dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzonej w szkole ponadpodstawowej, szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności (niepełnosprawność oznacza potrzebę kształcenia specjalnego, potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, umiarkowany stopień niepełnosprawności, znaczny stopień niepełnosprawności).

 Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Nabór osób niepełnosprawnych do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020”.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj dalej
1 2 3 4 40