Nabór zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór zgłoszeń w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) ‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma  zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Czytaj dalej

Partnerstwo dla zdrowia psychicznego

30 czerwca w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży odbyła się konferencja prasowa z udziałem : Wice Starosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego, Wice Prezesa Fundacji Akme – Grzegorza Wojtanowskiego, psychiatry dziecięcej Anny Sowy, psychoterapeutki Zuzanny Wilisowskiej, Koordynatora Projektu Renaty Zych-Kordus, Dyrektora PCPR – Andrzeja Piotrowskiego oraz przedstawicieli lokalnych mediów. Głównym tematem spotkania była informacja na temat idei oraz form działania ŚCZP w Krotoszynie. Projekt finansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, realizuje jako lider Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w partnerstwie z Fundacją AKME

PCPR złożyło sprawozdanie z działalności w 2021

Szanowni Państwo

Zadania przypisane samorządowi powiatowemu w zakresie  pomocy społecznej wpływają na kształtowanie szeroko pojętej polityki społecznej społeczności lokalnej. Szczegółowe zadania, za które w tej sferze ponosi odpowiedzialność samorząd powiatowy precyzują, przede wszystkim ustawa o pomocy społecznej, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz – w odniesieniu do osób niepełnosprawnych – ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tak skonstruowany system pomocy społecznej powiatu wskazuje na wielowymiarowość działań oraz wymaga  współpracy i szeroko pojętych partnerstw
z samorządami gmin i innymi podmiotami społecznymi i gospodarczymi. Okres epidemii Covid-19 znacząco wpłynął na realizację zadań pomocy społecznej w powiecie krotoszyńskim. Ograniczenia związane z sytuacją epidemiologiczną działają niekorzystnie na procesy zmian klientów naszych usług. Izolacja mieszkańców domów pomocy społecznej niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie i zdrowie. Zamknięcie dziennych form rozwoju aktywności społecznej i rehabilitacji spowoduje regres w procesie zdrowienia. Brak dostępu do terapii to kolejny proces dezorganizujący system wsparcia. Poczucie lęku, bezradności, osamotnienia wywołują sytuacje stresowe nie tylko u klientów pomocy społecznej, ale również niepokój u pracowników. Rok 2021 to czas samotności w maseczkach, przyłbicach, rękawiczkach gumowych, z dłońmi pełnymi środków dezynfekcyjnych i obawami o życie swoje, bliskich i klientów. To również brak spotkań, sesji terapeutycznych, szkoleń, warsztatów, happeningów, przeglądu twórczości artystycznej seniorów, dni rodzicielstwa zastępczego i wreszcie uroczystych obchodów święta pracowników pomocy społecznej.  Mimo tylu ograniczeń, pomoc społeczna powiatu krotoszyńskiego realizowała swoje zadania statutowe oraz wykazała się aktywnością projektową.

Czytaj dalej

Relacja z Kiermaszu Ukraińskiego

Organizator KIERMASZU UKRAIŃSKIEGO LIONS CLUB w Krotoszynie we współpracy z PCPR w Krotoszynie dokonali podsumowania. Całkowity dochód wyniósł 10.898,93 zł. Wielkie zaangażowanie ludzi i instytucji przyczyniło się do integracji z gośćmi z Ukrainy. Mieszkańcy Krotoszyna i goście mieli okazję do zapoznania się z kulinariami przygotowanymi przez Panie z Ukrainy oraz występami artystycznymi lokalnych zespołów i spontanicznych wystąpień naszych gości. Serwowano pierogi, pampuchy, ciasta, gulasz, barszcz ukraiński i inne specjały. Dochód z pierwszego kiermaszu zostanie przeznaczony na pomoc uchodźcom. Wszystkim ludziom, instytucjom zaangażowanym w organizację Kiermaszu oraz gościom naszych wspólnych spotkań składamy podziękowania poniżej.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów KIERMASZU UKRAIŃSKIEGO serdecznie dziękujemy za Państwa poczucie przynależności do  społeczności lokalnej i odpowiedzialności za dobrostan  mieszkańców Ukrainy przybywających do naszego miasta. Jesteśmy pod wrażeniem Państwa bezinteresownej pomocy udzielonej naszym gościom. Za podjęty wysiłek pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc za uchodźcom napływającym do naszego kraju. Dziękujemy dziś tym wszystkim, którzy fizycznie zaangażowali się w niesienie pomocy w formie wolontariatu, osobom przyjmującym uchodźców pod własne dachy i starającym się zabezpieczyć wszystkie ich najpilniejsze potrzeby, a także tym, którzy materialnie czy w formie osobistego zaangażowania wspierają nasze akcje pomocowe. Państwa udział w organizacji Kiermaszu Ukraińskiego w dniu
15 maja 2022 roku na Krotoszyńskim Rynku jest potwierdzeniem idei aktywnego włączenia się
w życie społeczne naszego miasta, naszego powiatu. Wierzymy, że razem, w duchu solidarności, podołamy tym wyzwaniom!

     Raz jeszcze dziękując za postawę solidarności społecznej, wrażliwości i życzliwości, pozostajemy gotowi do kolejnych działań pomocowych, licząc na dalsze, równie owocne, wspólne projekty, zapewniające pomoc naszym gościom z Ukrainy.

Czytaj dalej

Spotkanie w sprawie możliwości podjęcia pracy przez osoby z Ukrainy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie i Stowarzyszenie „Pomost” zapraszają
osoby z Ukrainy na spotkanie w sprawie możliwości podjęcia zatrudnienia. W spotkaniu
udział wezmą przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie, który realizuje
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych obywateli Ukrainy. Na spotkanie zapraszamy
również osoby zainteresowane zatrudnianiem obywateli Ukrainy.
Spotkanie odbędzie się 6 lipca 2022r. godz. 18 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie na ul. Benickiej 9.

Зустріч щодо можливості працевлаштування осіб з України

Повітовий центр допомоги сім’ї у Кротошині та об’єднання «Pomost» запрошують осіб з
України на зустріч щодо можливості працевлаштування. У зустрічі візьмуть участь
представники Повітового центру зайнятості у Кротошині, що реалізує Програму
професійної активізації безробітних громадян України. На зустріч запрошуємо також
осіб, які хотіли би працевлаштувати громадян України.
Зустріч відбудеться 6 липня 2022 р. година 18 у Ґмінній публічній бібліотеці на вул. Беніцькій 9
[Krotoszyn ul. Benicka 9].

https://krotoszyn.praca.gov.pl/-/18564584-program-aktywizacji-zawodowej-bezrobotnych-obywateli-ukrainy

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących zachowania przemocowe w rodzinie

„Najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich,
ale samemu nad sobą pracować,
żeby być możliwie jak najlepszym.”
Sokrates

Od 24.maja 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie realizowało Program korekcyjno – edukacyjny skierowany dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jego celem jest przede wszystkim zahamowanie przemocy w rodzinie. Uczestnicy Programu pracują nad zmianą swoich przemocowych zachowań. Nabywają wiedzę o tym czym jest przemoc, jakie są konsekwencje zachowań przemocowych. Uczą się  identyfikować zachowania przemocowe wobec bliskich, panować nad emocjami i kontrolować agresję.

GRUPA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza możliwość rozpoczęcia udziału w programie, na każdym etapie jej trwania, po wcześniejszej konsultacji z prowadzącymi grupę. Kandydaci do udziału w grupie korekcyjno – edukacyjnej mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub być kierowani przez Sąd,  Prokuraturę,  Policję, kuratorów sądowych, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych. Przed przystąpieniem do Programu niezbędne jest spotkanie z prowadzącymi grupę w celu kwalifikacji do uczestnictwa. Spotkania grupy korekcyjno – edukacyjnej prowadzą kobieta i mężczyzna, posiadający kwalifikacje do prowadzenia tej formy pomocy. Dla kobiet stosujących przemoc w rodzinie oferujemy indywidualne spotkania z prowadzącymi grupę. 

SPOTKANIA GRUPY KOREKCYJNO – EDUKACYJNEJ odbywają się w każdy poniedziałek od 11.07.2022 r. (co tydzień) g. 15.30.

JAK SIĘ UMÓWIĆ NA SPOTKANIE?

Przed przystąpieniem do grupy odbywa się indywidualne spotkanie konsultacyjne kandydata z osobami prowadzącymi grupę, na które można umówić się dzwoniąc pod nr tel. 62 722 75 30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Konsultacje indywidualne odbywają się w poniedziałki po wcześniejszym umówieniu terminu.

GDZIE?

Konsultacje indywidualne i spotkania grupy odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Floriańska 10. 

ZAPRASZAMY

XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Jubileuszowa edycja obędzie się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. Motyw przewodni konkursu to „Świat za sto lat”.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/xx-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-sztuka-osob-niepelnosprawnych/

Wspomnienie przyjaciela…

Tadziu, byłeś naszym przyjacielem. Nie sposób znaleźć słów by wyrazić smutek i ból po Twoim odejściu. Świadomość, że jesteś, że można do Ciebie zadzwonić, przegadać różna sprawy dawała poczucie bezpieczeństwa. Miałeś olbrzymie doświadczenie w pracy z drugim człowiekiem. Twoja energia, aktywność, zaangażowanie, pogoda ducha, uśmiech udzielały się wszystkim. To wielkie szczęście, że mogliśmy z Tobą pracować, uczyć się od Ciebie. Dbałeś o ludzi. Uczyłeś Nas nie oceniania drugiego człowieka, pokazywałeś, że życie bywa rozmaite a ludzie mogą mieć wiele różnych problemów. Niczemu się nie dziwiłeś, nic w człowieku nie było Ci obce, szukałeś powodu zagubienia. Pomoc była na pierwszym miejscu. Miałeś wielkie serce, zwłaszcza dla tych mocno pogubionych. Zawsze dawałeś szansę i zawsze znalazłeś coś dobrego w drugim nawet jak on sam już nic dobrego o sobie nie myślał. To zawsze Nas zadziwiało i poruszało. Twardziel z miękkim sercem. Zagarniałeś Nas swoimi długimi ramionami i nawet się nie spostrzegliśmy a już był przytulas.  Tak zagarniałeś ludzi i im pomagałeś. I robiłeś to zwyczajnie a jednak niezwyczajnie w swoim stylu. Zawsze poruszała Cię krzywda, która spotykała ludzi a zwłaszcza dzieci. Tadziu, byłeś jedną z niewielu osób jakie znamy, które naprawdę i autentycznie pomagały. Pomagałeś Całym Swoim Życiem. Tyle rzeczy powstało dzięki Tobie w Krotoszynie, wielu ludzi zaangażowałeś do współpracy, żeby lepiej i skutecznie pomagać, żeby bardziej rozumieć człowieka w potrzebie. Byłeś specem od interwencji kryzysowej w Polsce i byłeś skromny, zawsze pomocny, Swój, Nasz. Nasza społeczność lokalna straciła wyjątkowego, niepowtarzalnego, charyzmatycznego człowieka w Twojej osobie. Nic nie będzie takie samo. Byłeś w Naszym życiu zawodowym i prywatnym. Zawsze życzliwy. Nigdy nie mówiliśmy sobie jak jesteśmy ważni dla siebie. Robiło się robotę. Mamy nadzieję, że drobne gesty, słowa czasem zadziorne pokazywały Ci ile dla Nas znaczysz. I że nie zagubimy Twojego Serca w pomaganiu.
Nie chciałbyś, żebyśmy płakali ale to się nie udaje. Odszedłeś tak jak czasem wychodziłeś z Centrum. Niespodziewanie.

Dziękujemy Ci Tadzinku za wszystko. Kochamy Cię.

Przyjaciele z PCPR


Drogi Tadziu

Byłeś naszym Kierownikiem, Przewodnikiem, Mentorem, ale przede wszystkim Przyjacielem.

Nauczyłeś Nas wierzyć w ludzi i w Nas samych. Pokazałeś Nam, że nie ma rzeczy niemożliwych do rozwiązania. Dawałeś Nam siłę w codziennej walce z niesprawiedliwością, odwagę i nadzieję. Nauczyłeś Nas bardzo ważnej rzeczy: widzieć człowieka tam, gdzie inni już go nie dostrzegają. Pokazałeś, że w każdym tkwi dobro. Nigdy nie przybierałeś maski – zawsze byłeś sobą, i za to najbardziej Cię ceniliśmy. Byłeś niezwykłym Człowiekiem, a twoja niezwykłość przejawiała się w drobnych gestach, czynach, słowach, które rozjaśniały Nasze dni. Miałeś ogromne poczucie humoru, nieraz rozbawiałeś Nas do łez, a Twoje pozytywne usposobienie dawało nam otuchy i sprawiało, że zły dzień stawał się lepszy, bardziej kolorowy. Zawsze gdy było nam źle, gdy nie mieliśmy z kim porozmawiać, gdy trzeba było omówić ważny temat – wystarczył jeden telefon do Ciebie, jedno słowo. Nieważne jakie miałeś plany i gdzie byłeś. A teraz nie zostawiłeś Nam numeru do siebie….

Lecz znamy Twój adres… i kiedyś wszyscy się tam ponownie spotkamy.

Byłeś częścią zespołu – najważniejszą, bo jego motorem. Każdy z Nas jest elementem tej maszyny do zadań specjalnych. Obiecujemy zrobić wszystko, by ta maszyna działała nadal, pracując tak jak Nas tego nauczyłeś, by NIGDY Cię nie zawieść.

Załoga Zespołu Interwencji Kryzysowej

1 2 3 4 5 56