Analitycznie o polityce społecznej powiatu krotoszyńskiego.

Coroczne spotkanie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego w osobach Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki, Wice – Starosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego, Członka Zarządu – Miłosza Zwierzyka, Pani Sekretarz Powiatu – Joanny Dymarskiej – Kaczmarek z kadrą kierowniczą pomocy i integracji społecznej powiatu krotoszyńskiego odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie w dniu 13 lutego 2024 roku. W trakcie spotkania przedstawiono informacje o działaniach w roku 2023 w poszczególnych obszarach wsparcia społecznego, omówiono zmiany w systemie prawnym polityki społecznej i nowe zadania dla instytucji. Dyrektorzy PCPR, DPS w Baszkowie, DPS w Zdunach, ŚDS, WTZ przedstawili najważniejsze założenia w zakresie inwestycji i potrzeb wsparcia społecznego. Moderatorem spotkania był Andrzej Piotrowski – Dyrektor PCPR.

Projekt „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”

Projekt jest finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel Projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 8 powiatowych systemów pieczy zastępcze i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Grupa docelowa:

 • dzieci i młodzież, przebywające w różnych formach pieczy zastępczej, ich rodziny biologiczne, rodziny zastępcze oraz ich otoczenie,
 • usamodzielniający się i usamodzielnieni wychowankowie pieczy zastępczej,
 • podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej.

Zadania realizowane w projekcie:

 • diagnozy pogłębione, w oparciu, o które prowadzone będą działania wspomagające rozwój
  (np. fizjoterapia, psychoterapia, pomoc logopedy) kompensujące opóźnienia edukacyjne, społeczne,
 • działania przygotowujące do usamodzielnienia m.in. warsztaty umiejętności, treningi samodzielności, grupy wsparcia itp.,
 • działania wspierające w procesie usamodzielnienia, w tym: mieszkania ze wsparciem, wsparcie w pozyskaniu zatrudnienia, itp.,
 • usługi dla osób pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz dla rodzinnych domów dziecka; ponadto dla opiekunów osoby usamodzielnianej, rodzin biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich otoczenia,
 • wsparcie dla kadry instytucji regionalnego systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym przede wszystkim pracowników jednostek realizujących zadania.

Efekty projektu:

 • wzmocnienie rozwoju  psychologiczno-społecznego dla 777 dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia,
 • poprawa funkcjonowania 61 rodzin zastępczych,
 • objęcie wsparciem 80 osób zaangażowanych do realizacji zadań systemu pieczy zastępczej,
 • rozwinięcie i poszerzenie współpracy różnych podmiotów i instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

20 589 381, 98 zł

Kwota dofinansowania UE:

14 412 567,38 zł

Partner wiodący:

Województwo Wielkopolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Partnerzy:

 • Powiat Jarociński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 • Powiat Kaliski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
 • Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie
 • Powiat Krotoszyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
 • Powiat Ostrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 • Powiat Ostrzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie
 • Powiat Pleszewski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
 • Miasto Kalisz/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu

KONTAKT w sprawie projektu:

Renata Zych-Kordus, tel. 62 722-88-91/92 wew. 30.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ).

Czytaj dalej

Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych


Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie
musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.


Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw
orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela
ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług
społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej).

Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.


Podajemy linki do stron internetowych opisujących procedurę i wnioski do pobrania

https://www.poznan.uw.gov.pl/zadania-realizowane-przez-wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-wojewodztwie

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (święto obchodzone corocznie 3 grudnia , ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych.


Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Obchody mają na celu promowanie w przestrzeni publicznej dyskusji na temat problemów osób z niepełnosprawnościami i wspieranie pełnej realizacji ich praw, w tym umożliwienia pełnego włączenia tej grupy w życie społeczne.


W Powiecie Krotoszyńskim realizuje się programy celowe i wspierające osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny poprzez instytucje i organizacje pozarządowe takie jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej w Baszkowie i Zdunach, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej W Krotoszynie, Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp, Spółdzielnie Socjalną VIVO, Fundację Wenantego Katarzyńca, Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w Krotoszynie, Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział w Krotoszynie, Stowarzyszenie Pomost, Stowarzyszenie Motylek, Stowarzyszenie Wspólna Droga, Krotoszyński Klub Amazonki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekty: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, Opieka wytchnieniowa, Aktywny Samorząd.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 3 grudnia

Przedświąteczna zbiórka żywności

To już jutro rusza przedświąteczna zbiórka żywności organizowana przez Banki Żywności i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Po raz kolejny włączamy się do akcji wraz z wolontariuszkami / wolontariuszami ze szkoły ZSP nr 2 w Krotoszynie. Czekamy na Was przy sklepach: Kaufland, Lidl, Netto, Intermarche i Biedronka ul. Zdunowska.
Włączając się – pomagasz. Zebrana żywność będzie przeznaczona na organizację Wigilii i paczek świątecznych dla osób w potrzebie.
Dzielmy się Dobrocią

Świąteczna Zbiórka Żywności
24-25.11.2023 
Banki Żywności

Święto pracowników Pomocy i Integracji Społecznej

17 listopada 2023 roku Restauracja Leśniczówka w Krotoszynie gościła  pracowników Pomocy i Integracji Społecznej z okazji ich święta. Spotkanie jest wyrazem uznania dla wszystkich grup zawodowych związanych z szeroko rozumianym obszarem pomocy społecznej jak również okazją do poznania ich codziennej pracy i szerokiego zakresu działań jakie wykonują na rzecz mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego. Dyrektor Andrzej Piotrowski przedstawił strategię działań w roku 2023 oraz omówił wyzwania roku 2024.

            Podczas uroczystości Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka, Wicestarosta Paweł Radojewski, Przewodniczący Rady Powiatu Juliusz Poczta, Członek Zarządu Miłosz Zwierzyk, Burmistrz Krotoszyna Franciszek Marszałek, Burmistrz Zdun Tomasz Chudy oraz Burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki przekazali na ręce pracowników pomocy społecznej serdeczne życzenia i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

            Święto pracowników socjalnych jest co roku okazją do podziękowań w postaci symbolicznych kwiatów oraz listów gratulacyjnych dla instytucji i organizacji pozarządowych szczególnie zaangażowanych w pomoc na rzecz potrzebujących mieszkańców naszego Powiatu.

Uroczystości towarzyszyło podsumowanie projektów: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krotoszyńskim”, „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim” realizowanych w ramach Działania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne WRPO na lata 2014-2020.

 W pierwszym wystąpieniu Psychiatra, psycholog, psychoterapeuta – dr n. med. Wojciech Żak przedstawił ideę Otwartego Dialogu w pracy z rodziną.

Natomiast Zuzanna Wilisowska – psycholog, psychoterapeuta podzieliła  się swoim doświadczenie pracy terapeutycznej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Krotoszynie.

            Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Pomocy i Integracji Społecznej zakończyło
się koncertem Zespołu Disorder ze Szkoły ROCKA w Krotoszynie.

Poniżej galeria zdjęć.

Zdjęcia: Łukasz Cichy oraz PCPR Krotoszyn

1 2 3 4 5 65