Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw – dyżury

W dniach od 22 do 28 lutego 2010 roku po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, a zwłaszcza ułatwienie ofiarom przestępstw dostępu do jak najszerszego kręgu podmiotów mogących udzielić im pomocy.
Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania.


Krotoszyńscy policjanci wspólnie z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą pełnili dyżury w dniach od 22 do 26 lutego 2010 r. w godzinach 9.00 – 12.00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie – os. Sikorskiego 7 (budynek żłobka).

W ramach w/w „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” w tutejszym Sądzie Rejonowym (ul. Sienkiewicza 11) w dniach od 22 – 26 lutego 2010 roku dyżurować będą przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w godz. 9.00 – 14.00 (pokój 105), u których będzie można uzyskać informacje o działalności w/w instytucji oraz o ofercie pomocowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (pomoc prawna, psychologiczna, informacyjna).

Certyfikat dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie

Fundacja Dzieci Niczyje wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości przyznała certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie. Tzw. niebieski pokój to pomieszczenie wykorzystywane do rozmów z dziećmi, które są ofiarami przestępstw.
Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 3 marca w Warszawie podczas konferencji inaugurującej trzeci etap kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”.


Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a jego kierownikiem jest Tadeusz Ciesiółka. Niebieski pokój powstał w roku 2005, a znaczący udział finansowy w jego utworzeniu mieli Urząd Marszałkowski oraz Lions Club Krotoszyn (głównie ze środków zaprzyjaźnionego LC z Stevns z Danii).

Zaproszenie do projektu „Razem z Tobą będę Sobą”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje program wsparcia dla osób:
w wieku od 18 do 55 lat z zaburzeniami psychicznymi, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, nie pracują zawodowo.Projekt ma na celu aktywizację zdrowotną, zawodową i społeczną. Program projektu zakłada wiele atrakcyjnych zajęć, wspólne aktywne spędzanie czasu wolnego m. in. udział w zajęciach plastycznych, grupie wsparcia oraz bezpłatny wyjazd na dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny nad morze do ośrodka w Pomorskim Centrum Rehabilitacji w Jarosławcu.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, zainteresowani nie ponoszą żadnych kosztów.

Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2 d/1, tel. (62) 722 88 91 lub 722 88 92.
Informacji udziela: Renata Zych-Kordus, Elżbieta Przybylska w godz. 7.15 do 15.15, pokój nr 8.

Ilość miejsc ograniczona.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapisy do radcy prawnego

Informujemy, że od 2 kwietnia br. radca prawny Pan Maciej Dąbrowski będzie udzielał porad tylko osobom, które się wcześniej zapiszą (telefonicznie, lub osobiście).Zapisy:
telefonicznie – (62) 7 22 88 91 lub 7 22 88 92
osobiście – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (ul. Młyńska 2 d/1), pokój nr 1

Radca prawny pan Maciej Dąbrowski udziela bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Młyńska 2d/1) w każdy piątek w godz. 9.00 – 13.00

Certyfikat dla Niebieskiego Pokoju

3 marca 2010 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski, Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak oraz dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje – Monika Sajkowska zainaugurowali trzeci etap kampanii „Dziecko – świadek szczególnej troski”.


Tegoroczna edycja kampanii realizowana będzie pod hasłem: „Będę przesłuchany/a”, podkreślającym podmiotowość dziecka – świadka i jego praw do szczególnej ochrony w trudnych sytuacjach związanych z udziałem w procedurach prawnych. Działania edukacyjne podejmowane w ramach kampanii skupiać się będą na wzmocnieniu kompetencji sędziów, prokuratorów, biegłych sądowych, psychologów, pedagogów w zakresie przygotowania dzieci do udziału w procedurach prawnych, jak i samego przesłuchania. Działania te realizowane będą poprzez szkolenia oraz dystrybucję publikacji kierowanych do profesjonalistów, rodziców i dzieci. Wydane zostaną następujące publikacje: „Karta Praw Dziecka Ofiary/Świadka Przestępstwa”, „Gdy dziecko jest świadkiem w sądzie”, „Jesteś świadkiem – masz prawo”, „Dziecko świadek szczególnej troski” – 30 numer kwartalnika „Dziecko krzywdzone”. Podczas kampanii dążyć się będzie również do powstania kolejnych, przyjaznych pokoi przesłuchań dzieci.

Podczas konferencji „Dziecko – świadek szczególnej troski” wręczono 4 certyfikaty Przyjaznych Pokoi Przesłuchań Dzieci.Decyzją Fundacji Dzieci Niczyje i ministerstwa Sprawiedliwości pokój prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie otrzymał Certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań nr 38, gdyż spełnia standardy przyjaznego miejsca przesłuchiwania. Uczestniczący w Konferencji reprezentanci Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Krotoszynie Renata Zych – Kordus oraz Tadeusz Ciesiółka odebrali ww. certyfikat i gratulacje od Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Dziecka oraz Dyrektora Fundacji Dzieci Niczyje.

Dofinansowania PFRON – informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał w roku 2010 zmniejszone środki finansowe na zadania realizowane zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosrprawnych.W związku z powyższym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych oraz decyzją Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w roku bieżącym dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym otrzymają wyłącznie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu znacznym lub umiarkowanym (lub równoważne), które nie były nigdy na turnusie.

Prosimy osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych aby składały wnioski na bieżąco, w miarę posiadania faktur.

Realizacja projektu „Razem z Tobą będę Sobą” w 2011 roku

Projekt obejmie wsparciem 44 osoby w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. W grupie spełniającej powyższe warunki będzie: 25 osób niepełnosprawnych, w tym 10 z niepełnosprawnością orzeczoną ze względu na chorobę psychiczną oraz 19 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

Cele projektu

Cel główny

Uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych i dodatkowych umiejętności do końca 2011 roku, umożliwiających podjęcie zatrudnienia przez 44 osoby uczestniczące w projekcie, zagrożone wykluczeniem społecznym.


Cele szczegółowe

 1. Wzmocnienie aktywizacji poprzez pracę socjalną i zasiłki celowe.
 2. Przełamanie własnych barier ograniczających funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
 3. Odkrywanie i poszerzanie własnych zdolności i umiejętności.
 4. Poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu

Beneficjentami projektu są:

 • 25 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób z niepełnosprawnością z tytułu zaburzeń psychicznych, w wieku 18-64 lat, bezrobotnych bądź niezatrudnionych, korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • 19 wychowanków rodzin zastępczych, objętych programem usamodzielniania, korzystających z pomocy społecznej, niezatrudnionych.

Oczekiwany efekt realizacji

 1. Objęcie 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie są: w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.
 2. Objęcie 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.
 3. Osiągnięcie celu głównego przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie beneficjentów na rynku pracy i usamodzielnienie klientów pomocy społecznej. Wsparcie dotychczasowej działalności PCPR (niemożliwe do realizacji bez wsparcia EFS):
  1. usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych poprzez sfinansowanie kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kompetencje społeczne,
  2. umożliwienie szkoleń i warsztatów dających dodatkowe kwalifikacje osobom niepełnosprawnym,
  3. rehabilitacja zdrowotna dla niepełnosprawnych (turnus rehabilitacyjny, basen, nornic  walking).

W ramach projektu w 2011 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie objęło pomocą 19 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu krotoszyńskiego (obecnie 18 osób) oraz 25 osób niepełnosprawnych.

Zakładane w projekcie działania mają na celu głównie wsparcie aktywności i mobilności zawodowej, społecznej oraz zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczaniem społecznym z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Osoby niepełnosprawne, aby mogły poprawić jakość funkcjonowania społeczno-zawodowego wymagają wsparcia w zakresie szkoleń zawodowych. Często wcześniej zdobyty zawód ze względów zdrowotnych nie może być wykonywany. Poza tym ze względu na długotrwałe bezrobocie konieczne jest ponowne badanie preferencji zawodowych oraz wsparcie psychologiczne, gdyż choroba często ogranicza możliwość satysfakcjonującego pełnienia ról społecznych. Stąd u osób niepełnosprawnych i bezrobotnych poczucie izolacji, bezradności, niemożności wpływu na swój los czy niezmienności swojej sytuacji.

Zakres działań

Osoby niepełnosprawne

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych to:

 1. grupa wsparcia – 25 osób niepełnosprawnych,
 2. indywidualne konsultacje psychologiczne – 25 osób niepełnosprawnych,
 3. trening umiejętności społecznych – 25 osób niepełnosprawnych,
 4. zajęcia poprawiające sprawność fizyczną – aqua areobic, nordic walking – 25 osób niepełnosprawnych,
 5. turnus rehabilitacyjny – 25 osób niepełnosprawnych,
 6. warsztaty decoupage – 25 osób niepełnosprawnych,
 7. warsztaty witrażu – 15 osób niepełnosprawnych,
 8. warsztaty filcowania – 20 osób niepełnosprawnych,
 9. warsztaty malowania na szkle – 20 osób niepełnosprawnych,
 10. kurs komputerowy (I stopnia) – 25 osób niepełnosprawnych,
 11. kurs grafiki komputerowej (I stopnia) – 10 osób niepełnosprawnych,
 12. kurs bukieciarz/florysta – 15 osób niepełnosprawnych,
 13. warsztaty z doradcą zawodowym – 25 osób niepełnosprawnych.

Proces usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych jest trudny stąd propozycja objęcia projektem tej grupy. Nierozwiązane problemy psychologiczne, brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, brak umiejętności planowania swojej drogi życiowej są przyczynami niepowodzeń przy podejmowaniu zatrudnienia czy dokonywaniu wyborów osobistych. Młodzież opuszczająca rodziny zastępcze ma małą wiarę we własne możliwości, małe rozeznanie zasad kierujących życiem społecznym i zawodowych.

Wychowankowie rodzin zastępczych

Działania skierowane do wychowanków rodzin zastępczych realizowane są na podstawie indywidualnego planu działań i obejmują:

 1. indywidualne konsultacje psychologiczne -18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 2. trening umiejętności społecznych – 18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 3. kurs prawa jazdy kat. B – 16 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 4. kurs prawa jazdy kat. B+E – 2 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 5. kurs prawa jazdy kat. C – 5 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 6. kurs obsługi kasy fiskalnej – 4 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych,
 7. kurs opiekunki osoby niepełnosprawnej z językiem niemieckim – 1 usamodzielniana wychowanka rodziny zastępczej,
 8. warsztaty z doradcą zawodowym – 18 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

Koalicja na rzecz tworzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

19 marca 2010 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Zdunach obyło się spotkanie dotyczące tworzenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyło 45 przedstawicieli różnych służb i instytucji działających na terenie powiatu krotoszyńskiego. Reprezentowali oni: policję, sąd, prokuraturę, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodki pomocy społecznej, służbę zdrowia, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Przybyłych przedstawicieli powitał dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski. Przedstawił cel spotkania, którym było zaproszenie do współpracy nad nowopowstającym Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodniczący zespołu do opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Tadeusz Ciesiółka zapoznał gości ze strukturą programu. Następnie wszyscy uczestnicy w małych grupach roboczych przeprowadzili analizę SWOT reprezentowanych przez siebie służb i instytucji. Wyciągnięte wnioski posłużą uściśleniu celów i zadań zawartych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i pozwolą na skuteczniejsze rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinach na terenie powiatu krotoszyńskiego. Uczestnicy koalicji wyrazili deklarację konsultacji programu oraz udziału w kolejnym spotkaniu w dniu 28.04.2010r. prezentującym opracowany program.

1 54 55 56 57