Projekt w ramach Programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie w kwocie 36 440,00 zł na realizację projektu RODZINA#wspieraj w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania publicznego to 50 440,00 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie – Priorytet II.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

– przeprowadzenie diagnozy dotyczącej problematyki przemocy domowej,

– prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy,

– uruchomienie cyklicznych dyżurów specjalistów dla osób doznających i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,

– rozwój i wspieranie działalności zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,

– zatrudnienie kadry specjalistycznej np. tłumacza języka ukraińskiego celem efektywniejszej pomocy ofiarom przemocy,

– prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i pedagogów realizujących zadania
w obszarze przeciwdziałania przemocy,

Informacje na temat realizowanego projektu udzielane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, os. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn

tel. 62 722-75-30, e-mail: oik@krotoszyn.pl