Przekazano zestawy komputerowe i sprzęt audiowizualny dla dzieci z rodzin zastępczych

W dniu 10 sierpnia 2020 roku rozpoczęto przekazywanie zestawów komputerowych i sprzętu audiowizualnego do zdalnego nauczania dla dzieci z rodzin zastępczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie jest realizatorem projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem jest dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie rodziców zastępczych i dzieci w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19, w związku z czym przekazano 98 rodzinom zastępczym z powiatu krotoszyńskiego środki ochrony osobistej i środki dezynfekcyjne (łącznie 325 litrów płynu dezynfekcyjnego, 15800 sztuk rękawiczek, 3160 sztuk maseczek ochronnych), w tym 60 rodzin zastępczych otrzymało zestawy komputerowe i sprzęt audiowizualny na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania.