Wyrównywanie Różnic Między Regionami

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
W ramach programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazuje środki finansowe jednostkom samorządu powiatowego na realizację zgłoszonych projektów.

Obszar pomocy


Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

  1. obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
  2. obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszaru D – na likwidację barier transportowych,
  4. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich,
  5. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej.